INTERREG IIIA Fliegerhorst Venlo

Foto: M. Hogenhuis

DOEL VAN HET PROJECT
Het voormalige militair vliegveld Fliegerhorst Venlo, gelegen ten oosten van de stad Venlo, was thema van een project, waarbij de cultuurhistorie van dit gebied letterlijk en figuurlijk toegankelijk is gemaakt voor het publiek.

Na de inval en bezetting van Nederland in mei 1940 legden de Duitsers een groot militair vliegveld aan in de bossen en op de heide in het grensgebied tussen de gemeenten Venlo, Nettetal en Straelen. Nederlandse bouwvakkers werden voor de aanleg van de infrastructuur tewerkgesteld. Latere uitbreidingen werden uitgevoerd door bijna 700 concentratiekampgevangenen uit kamp Vught. De Fliegerhorst was één van de grotere Europese vliegvelden tijdens de 2e wereldoorlog. Het vliegveld en de benodigde gebouwen namen, zowel op Nederlands als op Duits grondgebied, ongeveer achttien vierkante kilometer in beslag. Tegen het eind van de wereldoorlog gebruikten de Amerikanen het vliegveld voor de verdere bevrijding van West-Europa.

Binnen het project ‘Fliegerhorst Venlo’ werden de restanten en de geschiedenis uit die tijd toegankelijk gemaakt voor het publiek, met name voor wandelaars en fietsers.

Kijk voor meer informatie onderwww.fliegerhorst-venlo.net


Foto: M. Hogenhuis

MAATREGELEN
Het ontsluiten van het gebied via wandelroutes en fietsroutes die aansluiten op het knooppuntsysteem en op de Duitse fiets- en wandelroutes.

Tweetalige informatieborden die inzicht geven in de gebeurtenissen die zich hier in het verleden hebben afgespeeld.

Expositie die de geschiedenis documenteert.

Veiligstellen van de booghangaar, de commandobunker en de verkeerstoren door herstelwerkzaamheden.

Aanbieden van rondleidingen en het ontwikkelen van foldermateriaal om een goed inzicht te geven in dit stuk grensoverschrijdende geschiedenis.

Ter afsluiting van het project is een centrale herdenkingsplaats voor alle gevallenen opgericht.


PROJECTPARTNERS
Het project droeg bij aan de grensoverschrijdende samenwerking van de drie buurgemeenten (Venlo, Nettetal en Straelen) en hun burgers.
Het project werd uitgevoerd in samenwerking tussen het Grenspark Maas-Swalm-Nette als projecttrekker, de gemeente Venlo, de Duitse gemeenten Nettetal, en Stadt Straelen en de Duits-Nederlandse Verein Fliegerhorst Venlo. De werkzaamheden worden grotendeels door vrijwilligers en de leden van de Verein Fliegerhorst Venlo uitgevoerd. Vandaar dat de subsidies voor het merendeel gebruikt zijn voor brochures en voorlichting.

Links:
Stadt Straelenwww.straelen.de
Stadt Nettetalwww.nettetal.de
Gemeente Venlowww.venlo.nl
Verein ehemaliger Fliegerhorst Venlo e.V.www.fliegerhorst-venlo.net


FINANCIERING
De totale kosten van het project bedroegen € 102.000,--. Uit het INTERREG IIIA programma van de euregio rijn-maas-noord (www.euregio-rmn.nl) werd een bedrag van € 51.000,-- als Europese subsidie ter beschikking gesteld. Als cofinanciering droegen de gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg (www.limburg.nl) een bedrag van € 15.300,-- bij, evenals het Duitse Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie van de deelstaat NRW (www.wirtschaft.nrw.de). De projectpartners droegen aan eigen middelen in totaal € 20.400,-- aan het project bij.


HET GEBIED
Het gebied kent een afwisselende landschap bestaande uit bossen, heidevegetaties, akkers, graslanden en heischrale graslanden. In het zuiden bevinden zich vooral naaldbossen en gemengde bossen. Het gebied is meerdere eeuwen landbouwkundig gebruikt (vooral voor de schapenbeweiding). Door dat het gebied ook na de oorlog verder als militair gebied en zweefvliegveld werd gebruikt en daarom beperkt toegankelijk was, bleef het open karakter ten oosten van Venlo op de Grote Heide gehandhaafd. Het huidige beheer is hier vooral gericht op het behoud van de voor de heidevegetaties en heischrale graslanden kenmerkende flora en fauna. In tegenstelling tot de Groote Heide werden de heidevelden op de Duitse kant allen bebost. Slechts de namen zoals de Hinsbecker-, Venloer-, Heronger-, Leuther- en Plankenheide herinneren hier nog aan het vroegere gebruik. De Groote Heide is het enige nog aanwezige heidegebied van het voormalige grensoverschrijdende heidelandschap uit de tijd van Napoleon in de grensstreek Venlo/Nettetal/Straelen.


Folder over de Fliegerhorst Venlo verkrijgbaar bij:
Förderverein Ehemaliger Fliegerhrost Venlo e.V.
Tel. 077-320 0914
e-mail: info@fliegerhorst-venlo.net
internet:www.fliegerhorst-venlo.net


Film over Fliegerhorst Venlo door Sunniva Matla, Fons Dellen, Egbert Hotz, Tatiana Oei, Emilia Verhulst en Luc Wermers

http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.11306150.html

De geschiedenis in woord en beeld
http://www.naturpark-msn.de/pdf/2008_10_06_09_58_51_nl_2.pdf

Foto: Beeldarchief historische werkgroep Fliegerhorst Venlo-Herongen


activiteiten