NL - Maasdal en Maasplassen

De Maas stroomt in het westen van het Grenspark Maas-Swalm-Nette en vormt zelfs grotendeels de westgrens. Het rivierdal van de Maas bestaat vooral uit zand- en grindafzettingen, die vaak met een kleilaag zijn bedekt. De ecologische betekenis van de Maas en haar dynamische karakter zijn in het verleden grotendeels verloren gegaan door kanalisering van het rivierbed, het aanbrengen van stuwen en oeverversterkingen en door verontreinigingen.


In het Maasdal zijn door afgravingen van zand en grind een groot aantal kleinere en grotere plassen ontstaan. Pas in het laatste decennium wordt met de belangen van natuur en landschap rekening gehouden. De Maasplassen zijn thans van groot belang als pleisterplaats voor doortrekkende, overwinterende en hier broedende watervogels. Tijdens langdurige vorstperiodes biedt de Maas watervogels als de grote zaagbek en de brilduiker nog open water in tegenstelling tot de stilstaande wateren die dan zijn dichtgevroren.


Naast de functie voor de natuur hebben de Maasplassen ook een functie als recreatiegebied. Een aantal vanuit natuurbeschermingsoogpunt belangrijke plassen konden recent door de verschillende natuurbeschermingsorganisaties worden aangekocht. Ook worden thans meerdere natuurontwikkelingsprojecten in het Maasdal uitgevoerd. Zelfs binnen de stedelijke gebieden waar de Maas stroomt vinden natuurprojecten plaats om de verbindende ecologische functie van de rivier te versterken. De drie grootste natuurbeschermingsorganisaties in Limburg beheren de natuurgebieden in het Maasdal.


De Stichting Limburgs Landschap beheert natuurgebieden in het dal van de Maas gelegen in de gemeente Venlo, Roermond en Maasgouw.
Hier bevinden zich o.a. de natuurgebieden Smalbroek, Isabellegreend, Osen en Overlaat Linne.
Staatsbosbeheer beheert de in het Maasdal liggende natuurgebieden binnen de gemeente Roermond en Beesel, zoals de Rijkelse Beemden, de Donderberg en de Asseltse Plassen.
De Vereniging Natuurmonumenten beheert de natuurgebieden in het Maasdal binnen de gemeente Maasgouw: Koeweide, Meggelveld, KoningsSteen, De Brandt, Laakerweerd, Molenplas en Oude Maas.

Wandel- en fietsroutes:
Fietsknooppuntenkaart Noord- en Midden Limburg www.vvvmiddenlimburg.nl
Premiumwandelroute Molenplas www.wa-wa-we.nl/nl/routes/molenplas/index.html

Verdere informatie:
NL www.maasplassen.com